Medverka i en ledningsgrupp

Ledningsgruppens viktigaste uppgifter är att ansvara för att utbildningen har kvalitet och innehåll som motsvarar kompetensbehoven och kraven i arbetslivet. Det är frågor som aktualiseras på varje möte, men de har också varsitt dedikerat möte under hösten. Så här ser ledningsgruppens årshjul ut i stora drag:

På det första mötet varje höst – septembermötet – fokuserar vi särskilt på kvalitetsfrågorna, och diskuterar hur vi ska arbeta med dem under året. Dessutom ser vi framåt och planerar årets aktiviteter, till exempel företagsmingel, workshops, gästföreläsningar och studiebesök.

På det andra mötet – i december – fokuserar vi särskilt på utbildningens innehåll, ser över kurserna, betygskriterierna och arbetsformerna med tanke på hur kompetensbehoven utvecklas i branschen. Vi diskuterar hur utbildningarna kan utvecklas för att bättre förbereda de studerande för arbetslivets krav.

Februarimötet ägnas till stor del åt hur utbildningen ska marknadsföras, hur vi kan hjälpas åt att se till att rätt personer söker och hur vi ska utforma urvalsprocessen för att ge plats åt de som är bäst lämpade. Vi kan exempelvis utforma tester och genomföra personliga intervjuer.

Den viktigaste frågan på årets sista möte i juni är antagningen. Till stor del handlar det om att kvalitetssäkra antagningen utifrån de krav som gäller och formellt bekräfta resultatet av den urvalsprocess vi enats om. Men vi har också möjlighet att göra undantag från de formella behörighetskraven för upp till 20% av de sökande, om vi bedömer att de faktiskt har förutsättningar att klara utbildningen ändå. Det är en viktig och intressant diskussion, som får stor betydelse för hur framgångsrik utbildningen blir.

Årshjul ledningsgruppen

När en utbildning närmar sig slutet är det ledningsgruppen som beslutar om examen och utfärdar examensbevis.

Vid behov kan ledningsgruppen sammankallas vid fler tillfällen, och vi kommer sannolikt att tillsätta en och annan arbetsgrupp för att ta fram förslag i specifika ärenden som kräver särskild kompetens.

Det senaste året har vi kombinerat våra möten med frukost mellan kl 8.00 och 9.30. Det är trevligt att träffas personligen, men för att underlätta för den som har lång resväg eller har det snärjigt en viss dag kommer vi att se till att det finns möjlighet att delta på distans.

JENSEN education ansvarar för ordförandeskap och protokollskrivning. Ledningsgruppen är beslutsmässig när hälften av medlemmarna är närvarande och arbetslivet är i majoritet. De studerande har alltid en punkt på varje möte.

Kvalitet

Kvaliteten i utbildningarna utvärderas dels inom ramen för JENSEN educations kvalitetssystem, dels utifrån myndighetens krav och slutligen dels på det sätt som ledningsgruppen beslutar.

JENSEN educations kvalitetssystem bygger på kundnöjdhetsenkäter och studerandeinflytande. Våra studerande får utvärdera sina kurser, inklusive lärarna, i slutet av varje kurs, och utbildningen som helhet 2 gånger per år. De studerandes representanter för en löpande dialog med utbildningsledaren, och har en stående punkt på varje möte i ledningsgruppen.

Myndigheten utvärderar utbildningen vid återkommande kvalitetsgranskningar. Därutöver står det ledningsgruppen fritt att besluta om ytterligare former för utvärdering, för att säkerställa att utbildningen håller en kvalitet som motsvarar behoven och kraven i arbetslivet.

Relevans

Ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att utbildningen ger de studerande den kompetens som efterfrågas i arbetslivet, men här spelar hela JENSENs nätverk en roll. Det är vår affärsutvecklares viktigaste uppgift att kartlägga kompetensbehoven och hur de förändras i takt med utvecklingen på arbetsmarknaden. Det kan leda till att vi ansöker om nya utbildningar, om det visare sig att många arbetsgivare har samma behov.

Tillstånden för utbildningar inom Yrkeshögskolan gäller bara några år, normalt 2 år även om man numera kan ansöka om upp till 5 starter. Skälet är förstås att utbildningarna ska förnyas regelbundet, så att de både är aktuella och relevanta. Men ledningsgruppen kan förändra en utbildning när som helst och snabbt uppdatera den även för befintliga studerande.